Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Nasza szkoła

       Tak prezentują się nasze pracownie.

 

 

Witamy na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26.

Bez względu na to, czy jesteś uczniem czy rodzicem szukającym szkoły dla swojego dziecka,

mamy nadzieję, że ta strona będzie przydatnym źródłem informacji

o wszystkich aspektach życia naszej szkoły.

 

 

Historia szkoły:

Wczoraj:

W 1956 roku przystąpiono do budowy szkoły ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Dużą pomocą w pracach niefachowych i fachowych służyła miejscowa ludność i młodzież szkolna. W roku 1960/61 rozpoczyna się nauka w nowo wybudowanym budynku szkolnym przy ul. Wośnickiej 121. W latach 1984-86 budynek szkoły został powiększony. Dobudowano jedno skrzydło, w którym znalazły się 3 sale lekcyjne (m.in. sala informatyczna) oraz gabinet księgowości szkolnej.

Dzisiaj:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 jest szkołą środowiskową, od 1 września 2013 roku – decyzją Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2013 r. - zlokalizowaną w budynku przy ulicy Wośnickiej 125, gdzie dotychczas swoją siedzibę miał Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. Dzięki przeniesieniu do nowego, większego budynku nasza szkoła zyskała dużą przestrzeń zarówno sal lekcyjnych, jak i korytarzy szkolnych. W szkole są 3 kondygnacje. Na parterze znajdują się oddziały przedszkolne, świetlica, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora oraz gabinet pielęgniarki. W oddzielnym skrzydle jest duża i mała sala gimnastyczna oraz szatnie z łazienkami. Pierwsze piętro to strefa uczniów klas 1-3 z trzema salami lekcyjnymi. Znajduje się tutaj także pokój nauczycielki, biblioteka oraz gabinet pedagoga szkolnego. Drugie piętro to strefa uczniów klas 4-6 z pięcioma salami lekcyjnymi (m.in. sala komputerowa) i gabinetem do zajęć logopedycznych i terapeutycznych. W naszej szkole każdy uczeń ma swoją szafkę na ubrania, podręczniki i przybory szkolne. Przy szkole istnieje kompleks boisk do gry w piłkę nożną (asfaltowe i trawiaste), siatkową i koszykówkę. Dzieci korzystają również z miejskiego basenu kąpielowego, gdzie uczą się pływać, a także korygują wady postawy. W szkole wszyscy nauczyciele posiadają pełne przygotowanie pedagogiczne, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i różnego rodzaju kursach. W miarę możliwości szkoła pomaga materialnie uczniom z najuboższych rodzin - odzież, pomoce dydaktyczne, obiady. Do pomocy uczniom szkoła systematycznie poszukuje sponsorów. Dla uczniów, u których występują problemy dydaktyczne zorganizowana jest pomoc w postaci zespołów wyrównawczych. Uczniowie z wadami wymowy mają możliwość korygowania swoich braków na zajęciach prowadzonych przez logopedę. Proces wychowawczy realizowany jest przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Radomiu ul. Toruńska 9; oraz nr 4 w Radomiu ul. Kolejowa 22. W szkole działa wiele kół zainteresowań, w których uczniowie rozwijają pasje i poszerzają swoją wiedzę.

Misja:

Misja placówki oświatowej jest jej organizacyjnym samookreśleniem się; przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Konkretyzuje ona ogólny cel działania placówki. Odpowiada na pytanie: - po co istnieje?
Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Naszymi uczniami są dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Działamy po to, aby nasi uczniowie: 

- byli solidnie przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia oraz życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI     wieku,
- opanowali umiejętność korzystania ze źródeł informacji (w tym komputera i Internetu),
- poznali swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będą wiedzieli, jak zaplanować edukację na miarę posiadanych możliwości,
- nauczyli się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią im podejmowanie współpracy z innymi,
- stali się odpowiedzialnymi za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego,
- zostali wychowani w oparciu o wartości humanitarne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.
Rodzice uczniów:

- darzyli nas zaufaniem, wspierali w naszych działaniach, służyli fachową pomocą z innych dziedzin życia.
- pracownicy szkoły - mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

- szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Proponujemy humanitarny system wartości oparty na chrześcijańskich zasadach,
zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki,
pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju osobowości,
prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej edukacji,
wspieramy duch partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
proponujemy pedagogikę uśmiechu, jako podstawę tworzenia relacji zaufania, współpracy, rodzinnej atmosfery,
uczymy relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym poszanowaniu,
rozwijamy samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych,
przygotowujemy do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

Wizja:

Wizja - to pozytywne wyobrażenie przyszłości placówki tworzone na podstawie uznawanych wartości, z którego wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji.
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim „skarb” i rozwinąć go na miarę swoich możliwości.
Jesteśmy szkołą wdrażającą nowe programy nauczania i wychowania. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach różnorodnych zająć pozalekcyjnych, korzystania z sieci komputerowej i naukę języków obcych. Prowadzimy zajęcia kształtujące prawidłową postawę fizyczną uczniów poprzez udział w zajęciach korygujących sylwetkę – gimnastyka korekcyjna, zajęcia na pływalni. Prowadzimy stałe i systematyczne zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo – świetlica szkolna, pedagog.
Szkołę łączą silne więzy współpracy z rodzicami. Pełnią oni rolę wspierającą i współtwórczą. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki. Szkoła włącza się do działań na rzecz środowiska, wspomagając je w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, dlatego też szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

 

                         Zapraszany również na: