Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Gabinet Pedagogiczno - Logopedyczny - (gabinet znajduje się na I piętrze) 

 mgr Ewa Kornaszewska

Godziny pracy:

 poniedziałek

800 - 1200

 wtorek

1200 - 1600

 środa

730 - 1230

 czwartek

1200 - 1600

 piątek

800 - 1300


DYREKTOR

PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  NR  2

w Radomiu, ul. Toruńska 9

zaprasza Rodziców dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych

na zajęcia warsztatowe

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Zajęcia mają na celu wzrost umiejętności wychowawczych, poprawę relacji
z dziećmi i pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zajęcia obejmują cykl 10 spotkań (trwających około 2 godzin) na których poruszane będą tematy dotyczące konieczności stawiania granic, radzenia sobie z uczuciami, zachęcania do współpracy, samodzielności, ról w rodzinie oraz skutków pochwał i kar.

Zajęcia rozpoczynają się 22.03.2019 r. (piątek) o godz. 9ºº w PP-P Nr 2
ul. Toruńska 9.

Informacje i zapisy w sekretariacie pod numerem tel. 48-331-24-98/507-121-102

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, które będą przyjmowane do dnia 8 marca 2019 r.    


 Pedagog szkolny radzi !!!

„Wychowywać,

 to znaczy kochać i wymagać”.

Rola i zadania pedagoga szkolnego koncentrują się głównie na osobie ucznia i jego środowiska.

W związku z tym wyróżnić można następujące obszary działalności pedagoga:

 • organizowanie na terenie szkoły odpowiednich form pomocy dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi, sprawiającymi problemy wychowawcze oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • diagnoza warunków rodzinnych uczniów oraz ich funkcjonowanie w środowisku społecznym i rówieśniczym.

Informacja w sprawie korzystania z pomocy społecznej

     W związku ze wzrastającą skalą problemów społecznych, wiele rodzin doświadcza różnego rodzaju trudności, w tym trudności materialnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, właściwe dla danego obszaru Zespoły Pracy Socjalnej są otwarte na zgłoszenia osób wymagających wsparcia. Pracownicy socjalni podejmą stosowne czynności w celu weryfikacji uprawnień do pomocy.

     Wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy i wsparcia świadczonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdą Państwo na stronie www.mops.radom.pl


Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
• masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś z kimś porozmawiać, pomóc innym,
ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• szukasz pomocy
• masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się

Działania pedagoga szkolnego:

 w zakresie pokonywania trudności dydaktycznych:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi z opóźnieniami w nauce,
 • pomoc przy uzupełnianiu zaległości poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (uświadamianie rodzicom konieczności przeprowadzania badań),
 • udzielanie rodzicom porad metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej w domu.

w zakresie udzielania pomocy materialnej:

 • zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej,
 • zbiórki odzieży i żywności, organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

w zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • integracja zespołów klasowych,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć. powstałych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, rówieśniczych bez stosowania przemocy,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom nieprzystosowania społecznego,
 • nauka właściwej komunikacji międzyludzkiej,
 • pomoc w sprawach incydentalnych,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka - pogadanki o prawach i obowiązkach ucznia,
 • propagowanie abstynencji w zakresie picia alkoholu, palenia papierosów, narkomanii,
 • rozpoznawanie warunków wychowawczych i bytowych w rodzinach,
 • pedagogizacja rodziców (pogadanki, prelekcje, porady indywidualne),
 • zapobieganie niewłaściwym oddziaływaniom wychowawczym (rozmowy z rodzicami, porady)
 • zajęcia z uczniami z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych,
 • współpraca z organizacjami: sądem, kuratorami, MOPS-em, 


INSTYTUCJE WSPARCIA DLA RODZICÓW, KTÓRZY SZUKAJĄ POMOCY I PORAD W SPRAWIE SWOJEGO DZIECKA.

I. ZESPÓŁ NADPOPBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI – ADHD:

- Polskie Towarzystwo ADHD, Kraków ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29, tel: (12) 251-49-24, kom: 609-454-809, www.ptadhd.pl

- www.dahd.info.pl

- www.urwis.pl/dzieci

II. ROZPOZNANA DYSLEKSJA ROZWOJOWA:

- Polskie Towarzystwo Dysleksji (baza adresowa 76 oddziałów w terenie) 

www.ptd.edu.pl

III. DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE (CUKRZYCA, PADACZKA, ALERGIE, ZABURZENIA NEUROLOGICZNE):

- Polskie Towarzystwo Diabetologiczne- Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii Nefrologii- Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3- go Maja 13/15 41-800 Zabrze tel: (32) 271-25-11

- Polskie Towarzystwo Epileptologii , Warszawa  ul. Wiertnicza 122, tel: (22) 842-24-92 e- mail office@epilepsy.org.pl

- www.viamedica.pl

IV. NADUŻYWAJĄCE ALKOHOLU:

- Infolinia AA: 801033242

- Fundacja ,, Dominik”: (22) 8535222 środa- piątek w godz. 13.30- 19.30

- Anonimowy Przyjaciel- internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej: pomoctel@free.org.pl

- Pomarańczowa Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków: 0-801-14—068 od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

V. EKSPERYMENTUJACEGO Z  NARKOTYKAMI:

-Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, warszawa ul. Dereniowa 52/54 tel; (22) 641- 15- 01 e- mail: kbpn@ kbpn.gov.pl

- Narkotyki – Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania 0-801-199-990

- Telefon Zaufania – Narkomania, pomoc rodzinieL22) 8444470, codziennie w godz. 16.00-20.00

- Narkomania ,, Pogotowie Makowe”: 0-801-109-696, pn- pt w godz. 10.00-20.00, w sobotę w godz. 10.00-15.00

- Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny ,, Pogotowie Makowe” przy ,, Powrót z U”: (22) 669- 50- 01 e- mail: zgpowrotzu@poczta.onet.pl

- Telefon Zaufania do spraw Uzależnień i AIDS (22) 628- 03- 36

WWW.narkomania.akcjasos.pl

VI. WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST PRZEMOC ,W TM PRZEMOC SEKSUALNA I CYBERPRZEMOC:

- WWW.helpline.org.pl

- www.sieciaki.pl

- infolinia:0- 800-100-100

- Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie,, Niebieska Linia”  tel: -801- 120-002

- Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji ,,Dzieci Niczyje”, Warszawa ul. Walecznych 59, tel: (22) 616- 03-14 lub (22) 616- 02-68

VII. Z POWAŻNYMI PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI, ANOREKSJĄ, BULIMIĄ:

-Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Warszawa ul. Targowa 66/23 tel: (22) 618- 34- 06, e- mail: spoza@ind.org.pl

- Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. Al..Sobieskiego 9, tel: (22) 321- 35-00 lub (22) 331-33-31 oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży tel: (22) 642- 12- 72, WWW.ipin.edu.pl

- Polski Instytut Ericksonowski : WWW.p-i-e.pl

- Infolinia Psychiatryczna: 0-800-600-700 piątek- niedziela w godz. 16.00- 20.00.

VIII. BĘDĄCEGO DZIECKIEM UCHODŹCÓW:

- WWW.uchodzcydoszkoly.pl – strona Polskiej Akcji Humanitarnej, poświęcona dzieciom uchodźców polskich w szkołach.

 Ponadto fachową pomoc merytoryczną, prawną i psychologiczną  zapewniają:

- Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania -0-800-120-226

- Infolinia dla Wychowawcy: 0-801- 800- 967 w poniedziałki i czwartki  17.00- 19.00

- polski portal edukacyjny: WWW.wdu.info.pl- spawy prawne i nauczycielskie

- WWW.portalkadrowy.pl

- WWW.prawodlaszkol.pl

- WWW.znp.edu.pl

- WWW.online.synapsis.pl

- WWW.psychologia.net.pl

 

Przygotowała: Ewa  Kornaszewska- pedagog szkolny 

 na podstawie  miesięcznika ,, GŁOS PEDAGOGICZNY” nr 21/ 2010.


Być przyjacielem dziecka

Pamiętajmy, że dobrzy, wspierający dziecko rodzice:

 • Mówią o swojej miłości do dziecka i okazują ją gestami, nie tylko wtedy, gdy ono domaga się deklaracji.
 • Są dumni z dziecka.
 • Stwarzają poczucie bezpieczeństwa przez swoją obecność fizyczną, nie krzyczą, nie biją, nie ranią uczuć krytyką, oceną, niesprawiedliwością.
 • Przytulają, głaszczą, noszą na barana.
 • Słuchają z uwagą.
 • Są sobą, nie udają przed dzieckiem innych niż są (np. mówią o swoich słabościach, co lubią, czego nie lubią).
 • Są tolerancyjni – rozumieją, że dziecko ma swoje indywidualne potrzeby.
 • Dostrzegają uczucia dziecka i akceptują płacz, złość, spontaniczną radość.
 • Akceptują dziecko z jego płcią, urodą, defektami, ale ganią za złe zachowanie.
 • Kierują się jasnymi dla dziecka normami i regułami, są konsekwentni.
 • Zauważają i odpowiednio reagują na etapy rozwojowe dziecka, nie wymagając za dużo od małego, a dając coraz więcej samodzielności dużemu.
 • Nie przeszkadzają w spontanicznej aktywności dziecka, np. akceptują, gdy dwulatek wspina się po drabinie, pozwalają biegać starszemu, mimo, że się spoci, korzystają z okazji bycia razem, gdy sześciolatek garnie się do pomocy w kuchni.
 • Nie karzą dziecka, gdy sama sytuacja niesie karę, chwalą za pracę i dobre chęci, a nie tylko za końcowy efekt.

                                                                                                                                           Ewa Kornaszewska – pedagog szkolny


„Złote myśli i rady ” dla rodziców

 

Co trzeba i należy czynić?

 • dostrzegać i chwalić wszystkie, choćby najmniejsze osiągnięcia dziecka,
 • dawać dziecku możliwość wykonania różnych zadań, pełnienia ról,
 • zapewnić dziecku pomoc w domu i w szkole,
 • zachęcić dziecko do udziału w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych,
 • współpracować z nauczycielami uczącymi dziecko,
 • włączyć się osobiście do systematycznej pracy z dzieckiem  w domu,
 • wspomagać rozwój dziecka - dużo rozmawiać, wspólnie rysować, uczyć rymowanek i krótkich piosenek, wierszyków, zachęcać do budowania z klocków, do układania puzzli, czytać razem z dzieckiem książki,
 • rozwijać wrodzone talenty i zainteresowania swojego dziecka,
 • pomagać dziecku w osiąganiu celów i odnoszeniu sukcesów,
 • wspierać dziecko w prezentowaniu jego umiejętności i zdolności, na przykład przed innymi członkami rodziny (jeśli dziecko ma taką potrzebę),
 • okazywać dziecku zainteresowanie i troskę,
 • informować dziecko o sprawach, które go dotyczą.

Czego należy się wystrzegać?

 • głośnego komentowania jego trudności (narzekania, ile sprawia problemów),
 • stwarzania sytuacji rywalizacji wśród rodzeństwa,
 • wyręczania dziecka,
 • podsuwania mu gotowych rozwiązań i podpowiedzi,
 •  „etykietowania” dziecka — nie powinno się mówić „dyslektyk”, lecz „uczeń z dysleksją” lub „uczeń dyslektyczny”,
 • traktowania dziecka z dysleksją jak chorego, czy leniwego — nie wolno mówić o nim „zdolny leń”,
 • „mobilizowania” dziecka do nauki karą lub groźbą, że otrzyma złe oceny albo krytyką czy kpiną,
 • straszenia szkołą, nauczycielem: „Zobaczysz, nie zdasz, będziesz siedzieć w pierwszej klasie za karę, aż zaczniesz czytać”, „Wszyscy będą się z ciebie śmiać, jak usłyszą twoje dukanie”, „Jak nie będziesz ćwiczyć czytania, to za karę pani nie zabierze cię na klasową wycieczkę”,
 • deprecjonowania starań i aktualnych umiejętności dziecka: „Piszesz jak kura pazurem, na pewno najgorzej w klasie”, „Ciągle ci nie wychodzi, bo jesteś leniem”, „Ładnie napisałeś, ale mogłeś lepiej”,
 • porównywania osiągnięć, postępów dziecka z dokonaniami rodzeństwa i innych dzieci z klasy: „Wszyscy już czytają, tylko ty jeszcze nie umiesz”, „Magda ładniej pisze niż ty”, „Mogłabyś choć raz tak ładnie narysować jak twój brat”.

                                                                             Ewa Kornaszewska – pedagog szkolny


Kilka refleksji dla Rodziców uczniów klas czwartych.

 

Mija kolejny tydzień nauki szkolnej. Dla uczniów klas czwartych naszej szkoły to czas nowy, pełen ciekawych zmian, ale i trudności do pokonania. Rodzice i nauczycie pragną pomóc im wejść jak najlepiej w ten nowy czas. Należałoby zastanowić się nad tym, jak właściwie wspierać, ale i w jaki sposób usamodzielniać dzieci w szkole i w życiu.

Podjęcie nauki w klasie czwartej wiąże się z wieloma zmianami. Najczęściej ci sami zostają jedynie koleżanki i koledzy z klasy. Zmienia się wychowawca, powiększa się grono uczących nauczycieli, każda lekcja odbywa się w innej sali.

1. Zbyt duża ilość zadawanych prac domowych.

W nauczaniu zintegrowanym jeden nauczyciel uczący w klasie, kontrolował ilość zadawanych prac, zdawał sobie sprawę, ile czasu dziecko musi poświęcić na ich wykonanie.

W klasie czwartej, każdy nauczyciel zadaje prace domowe ze swojej dziedziny. Zdarza się, że aby zrobić to, co zadano jednego dnia w szkole, dziecko musi poświęcić kilka godzin, a wówczas wykonuje pracę jako przykry obowiązek, bądź też przymuszane jest przez rodziców.

Nauczyciele wraz z upływającymi dniami nauki starają się dopasowywać ilość zadań do wykonania, poznając uczniów i ich indywidualne potrzeby. Ważna jest obserwacja rodziców i takie postępowanie, aby nadmiernie nie obciążać dziecka, ale również nie zwalniać go z wdrażania do obowiązków. Tym samym przyzwyczajać do systematycznej i samodzielnej pracy, stopniowo pomoc zamieniając jedynie na wsparcie  i kontrolę.

2. Czytanie i pisanie notatek zabiera zbyt dużo czasu zwłaszcza dziecku słabo czytającemu i piszącemu.

Wielu uczniów na początku nie jest w stanie wykonać polecenia nauczyciela, często nie kończy rozpoczętych prac, nie czyta informacji potrzebnych do zrozumienia zadania, a w konsekwencji nie wykonuje większości bieżących ćwiczeń. Rozpoczęta i nieskończona praca zniechęca ucznia. Brak efektów swoich poczynań i sukcesu wpływa negatywnie na podejmowanie kolejnych zadań.

Ważne jest zauważenie takiego problemu przez rodziców i pomoc dziecku przez zachęcanie do samodzielnego czytania poleceń, wyznaczanie krótkiego czasu solidnej pracy, czy proponowanie nagród za efektywną pracę. Przejściowym etapem może być np. naprzemienne czytania z dzieckiem tekstów czy poleceń, ale nie powinna to być wyłączna praca rodzica.

3. Zbyt mały kontakt z wychowawcą klasy.

W nauczaniu zintegrowanym dziecko w każdej chwili mogło zwracać się do wychowawcy. Jego problemy i wątpliwości rozwiązywane były niemal natychmiast. Zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, empatia - to ważne elementy, z jakimi spotyka się uczeń. Klasa czwarta to nowi nauczyciele, nowy wychowawca, który spotyka dziecko, często tylko przez godzinę lekcyjną.

Ważne jest przekonanie dziecka, że może zwrócić się do każdego nauczyciela z problemem czy wątpliwością, że rozwiązywanie problemów na bieżąco często pozwala uniknąć narastających kłopotów. To również dobry moment do przekonania dziecka, że drobne problemy jest w stanie rozwiązywać samo, bez pomocy dorosłych, a jedynie przy ich wsparciu.

4. Zmiana organizacji zajęć.

Dziecko może czuć się zagubione przechodząc od nauczyciela do nauczyciela, z klasy do klasy, z pracowni do pracowni. Czas pracy na lekcji nie kończy się wraz ze skończonym zadaniem, ale wynosi 45 minut.

Taki tryb pracy wymaga przyzwyczajenia i dodania dziecku otuchy, że poradzi sobie z nowymi zasadami, że każdy uczeń przechodzi taki etap.

5. Zmiana oceny opisowej .

Przyzwyczajenie dzieci do tej zmiany również wymaga czasu i oswojenia. Nauczyciele zdając sobie sprawę z dużej zmiany w tym zakresie starają się stopniowo i przystępnie wdrażać dzieci do nowego oceniania, jednak często spotykają się z oczekiwaniami uczniów na codzienne pochwały  i najwyższe noty bez względu na efekt pracy

Jest to etap, gdzie uczniowie stopniowo uczą się dostrzegać zależność pomiędzy wkładem pracy  i nauką, a oceną. Warto wspierać dziecko w takim zrozumieniu, którego efektem będzie poczucie odpowiedzialności i motywacji do pracy.

Skoncentrowanie się na osiąganiu jak najlepszych ocen za wszelką cenę, powoduje narastanie niezdrowych ambicji i zawiści wobec rówieśników. Celem oceniania natomiast jest  wyrobienie nawyku rzetelnej pracy, za którą można zyskać ocenę adekwatną do zaangażowania i zdobytej wiedzy.

Wspomniane powyżej problemy adaptacyjne w klasie czwartej są najczęściej obserwowanymi trudnościami przez nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Mądre wspieranie oraz wyjaśnianie dzieciom tych zagadnień pomoże im przejść ten początkowy etap, zrozumieć i zaakceptować nowe zasady.

Jeśli pozwolimy im  samym pokonać trudności, nie wyręczając w sprawach, które nie wymagają pomocy, pomożemy im osiągnąć sukces. Dzięki nam  poczują wartość podejmowanych wysiłków , staną się bardziej odpowiedzialnymi i samodzielnymi dziećmi.

To z kolei przygotuje je  na radzenie sobie z poważniejszymi problemami w szkole, czy wśród rówieśników.

Wychowawcy, nauczyciele uczący, pedagog szkolny – służą wsparciem, chętnie pomogą  i podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Pozwoli to pomóc zrozumieć i pokonać wspomniane trudności uczniów klas czwartych.

 

                                                                                 Ewa Kornaszewska

                                                                                        pedagog szkolny